top of page

GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Při nakládání s Vašimi osobními údaji se řídíme platnými právními předpisy, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“).


1. KDO JE SUBJEKTEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Každá fyzická osoba, tj. člověk, jejíž osobní údaje zpracováváme a z nichž je daná fyzická osoba identifikována či identifikovatelná.

2. KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Správcem osobních údajů je právnická osoba MIKECASE s.r.o., se sídlem Cyprichova 710/8, Háje, 149 00 Praha 4, IČ: 07178158, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 295504 (dále jen „Společnost“), jež je provozovatelem internetových stránek a obchodu www.mikecase.eu.

3. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Naše webové stránky si lze prohlížet jako registrovaný člen, ale také jako neregistrovaný zákazník. V internetovém obchodě lze nakupovat jako registrovaný zákazník i jako neregistrovaný zákazník. Osobní údaje subjektů údajů, tedy Vás, pak zpracováváme v závislosti na tom, zda se u nás registrujete jako člen nebo pouze u nás nakupujete v našem internetovém obchodu, a to v rozsahu:

a) pokud u nás nakupujete, shromažďujeme a dále zpracováváme:
jméno, příjmení, emailovou adresu, vaší adresu (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, kraj, stát), telefonní číslo,

b) pokud jste registrovaným členem, shromažďujeme a dále zpracováváme:
jméno, příjmení, emailovou adresu, vaší adresu (ulice, č.p./č.e., obec, PSČ, kraj, stát), telefonní číslo, nick ze hry World of Tanks,

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V rámci naší činnosti zpracováváme a uchováváme za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou Vaše osobní údaje k těmto účelům:

a) registrace do databáze našich členů,
b) zpracování objednávky zboží učiněné prostřednictvím webových stránek našeho internetového obchodu, zákonným důvodem je zde  nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů nezbytnost pro splnění právních povinností (např. účetní doklady),
c) pro zasílání upozornění a omezení týkajících se kupní smlouvy,
d) pro zasílání upozornění na novinky na našem webu,


5. DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Osobní údaje zpracováváme:
a) po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících z vzájemného vztahu založeného uzavřením kupní smlouvy,
b) pro účely evidence poskytnutých plnění zpravidla po dobu 5 let od následujícího kalendářního roku po poskytnutí plnění,
c) pro účely registrace do databáze našich členů a pro vedení vnitřní evidence členů po dobu 1 roku od doby posledního přihlášení,


V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

6. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V případě registrace na našich webových stránkách, internetovém obchodu či v případě koupě v našem internetovém obchodě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. 
Vaše osobní údaje jsou dále zpracovávány těmito zpracovateli osobních údajů:
a) banky a jiné peněžní ústavy vydávající platební karty, poskytovatelé platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám na základě Vaší objednávky a plnění kupní smlouvy,
b) přepravcům za účelem dodání Vámi objednaného zboží a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy,


7. POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ
Ohledně svých osobních údajů máte vůči nám jako správci osobních údajů tato práva:


Právo na informaci
Máte právo žádat nás o poskytnutí informace o zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, tedy právo žádat o sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.


Právo na opravu a doplnění osobních údajů
Máte právo, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte rovněž právo na doplnění neúplných Vašich osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Dojde-li tedy ke změně ve Vašich osobních údajích, budeme rádi, když nás o tom informujete, abychom mohli provést opravu Vašich osobních údajů a mít tak Vaše osobní údaje vždy aktuální.


Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:


a) budete-li popírat přesnost osobních údajů - v tomto případě omezíme zpracování Vašich osobních údajů na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit,
b) je-li zpracování osobních údajů protiprávní a Vy budete namísto výmazu osobních údajů o omezení jejich použití,
c) osobní údaje potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ačkoliv my je již nepotřebujeme,
d) vznesete námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněnosti našeho zájmu na zpracování těchto údajů, a to do doby, než bude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.


Pokud bylo zpracování Vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vašim souhlasem nebo z důvodu určení,výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.


Právo vznést námitku proti zpracování
Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, včetně profilování. V takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracováváme, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud jsou tyto osobní údaje nutné pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.

Právo odvolat souhlas
Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů, který jste nám poskytli, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, a to u správce osobních údajů. Kontaktní údaje na něj naleznete níže. Odvoláte-li souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány. To však neplatí pro osobní údaje, které potřebujeme ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů.

Právo na výmaz osobních údajů – právo „být zapomenut“
Máte právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů. Obdržíme-li tuto Vaši žádost, bez zbytečného odkladu vymažeme osobní údaje, které se Vás týkají a které již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, to však jen pokud současně neexistuje právní důvod pro další zpracovávání Vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje vymažeme také v případě, že osobní údaje byly zpracovány protiprávně, či bude-li nám v souladu s právem uložena taková povinnost, nebo byly-li zpracovány na základě Vámi uděleného souhlasu, který jste následně odvolali. Vezměte však prosím na vědomí, že Vaše osobní údaje nemohou být vymazány, existují-li důvody, pro které je možné pokračovat ve zpracování i přes Vaši žádost o jejich výmaz, zejména pro nezbytnost dalšího zpracování k určení, výkonu nebo obhajobě našich právních nároků, splnění naší právní povinnosti nebo pro výkon práva na svobodu projevu a informace, stejně jako pro vědecký či historický výzkum či pro statistické účely, popř. archivace pouze ve veřejném zájmu.

Dále budou Vaše osobní údaje vymazány, pokud vznesete námitku proti zpracování a současně náš oprávněný zájem nebude převažovat nad Vaším zájmem na ukončení zpracování.

Právo odnést si své osobní údaje
Máte právo Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, od nás získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci osobních údajů, aniž bychom tomu bránili. Takto lze přenést osobní údaje, které zpracováváme na základě Vaše souhlasu, smlouvy či automatizovaně. Neodpovídáme však za to, pokud Váš jiný správce předané osobní údaje nebude schopen dále zpracovat např. proto, že je pro nedostatečnou technickou vybavenost nepřečte, byť budou předané v běžně používaném, strojově čitelném formátu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Pokud se domníváte, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Práva subjektu údajů vztahující se k osobním údajům, vč. odvolání souhlasu, můžete uplatnit u správce osobních údajů, a to kdykoliv a kterýmkoliv z níže uvedených způsobů:


a) písemně na adrese sídla správce: Cyprichova 710/8, Háje, 149 00 Praha 4,
b) elektronicky prostřednictvím emailové adresy: info@mikecase.cz

Na výše uvedených kontaktních údajích můžete kontaktovat správce osobních údajů i s dotazy či žádostmi týkajícími se těchto zásad ochrany osobních údajů.

9. ÚČINNOST
Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 01.12.2019.

bottom of page